Wsparcie proeksportowe

UWAGA:

W związku z wystąpieniem siły wyższej pandemii koronawirusa COVID-19, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. podjęła decyzję o zakończeniu wsparcia dla MŚP wyłonionych w naborze BARR/N1, które miało umożliwić Przedsiębiorstwom udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą oraz wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych w 2020 roku.

Pandemia stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz skutkuje wprowadzeniem przez państwa ograniczeń lub zakazów wjazdów/wyjazdów i obowiązku poddania się kwarantannie, a także systematycznym odwoływaniem imprez masowych, w tym międzynarodowych wydarzeń targowo-wystawienniczych. Zatem z jednej strony BARR nie może Przedsiębiorstwom zagwarantować możliwości udziału w tych wydarzeniach, a z drugiej oczekiwać zrealizowania przez Przedsiębiorstwa wskaźników założonych przez nich jeszcze w roku 2019 przy aplikowaniu do naboru w Projekcie.

Dziękujemy wszystkim Przedsiębiorstwom za udział w realizowanym Projekcie w ramach naboru BARR/N1. Decyzje o nowych naborach na kolejne okresy/lata podejmiemy na podstawie analizy sytuacji związanej z pandemią, o czym będziemy informować w oddzielnych komunikatach.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, realizuje projekt pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w regionie poprzez bezpośrednie i pośrednie wsparcie działalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz promocję gospodarczą tego obszaru.

 

Wsparcie dla przedsiębiorstw

W ramach projektu mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu gmin będących członkami stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz będą mogli skorzystać z dofinansowania na udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Wsparcie będzie przyznawane w schemacie pomocy de minimis (dofinansowanie 85%) lub pomocy publicznej (dofinansowanie 50%).

 

Promocja gospodarcza obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

Promocja gospodarcza opierać się będzie na trzech elementach:

 • przygotowaniu pakietu profesjonalnych materiałów promocyjnych i kampanii medialnej;
 • stworzeniu bazy ofert inwestycyjnych;
 • wyjazdach przedstawicieli gmin i powiatów na zagraniczne i krajowe targi o międzynarodowym charakterze.

Dodatkowe informacje

Całkowita wartość projektu wynosi 7.425.250,69 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.709.950,47 zł.

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – lipiec 2023.

Informacje o naborze przedsiębiorców do projektu znajdują się na stronie https://barr.pl/eksport/.

  FORMULARZ KONTAKTOWY
  Odpowiedzi udziela:

  Malwina Witucka-Krygier

   Specjalista w dziale projektów BARR

  ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA !

  Chce otrzymywać informacje od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.